اعلان

چنانکه در جلد اول کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان آمده است،تحقیقات متاخرین نشان می دهد که انتشار روزنامه های فارسی زبان در فراسوی مرزهای جغرافیایی ایران از 230 سال پیش آغاز شده است. لازم است در همین جا خاطر نشان کنیم که ایران فرهنگی قلمرو وسیعی است از قاهره تا دهلی و از کابل و پیشاور تا مدرس، از استانبول و تفلیس تا سی رام و کلکته و آکره و از همان زمان نیز پدیده دیگری به نام (اعلان) یا به اصطلاح هندی ها (اشتهار) در مطبوعات فارسی زبان پدیدار شد.
اعلان به معنی آگاهی دادن به دیگران، اصطلاحی است که در آغاز، روزنامه (وقایع اتفاقیه)مبتکر آن بود و از این جهت است که سردبیر آن، دو بار به طور مشروح به خوانندگان خود پیرامون این مفهوم، توضیحاتی داده است. پس از سقوط قاجار و در شرایطی که فرهنگستان تازه برپا شده ایران به وضع لغات جدید فارسی همت گماشته بود، اعلان به آگهی تبدیل شد. از این رو می توان گفت این عنوان در هر جا دیده شود، نشانه آن است که آن پیام یا آگهی، مربوط به دوره قاجار و پیش از آن است.
اما در مورد اینکه اعلان از کجا گرفته شده باید به این نکته توجه شود که در حدود 240 سال پیش که دولت انگلستان زیر عنوان تجارت با هند ، مقدمات استعمار این شبه قاره را در سر می پروراند،موسسات تجاری انگلیسی نوظهور، برای ارتباط با کارکنان خود نیاز به انتشار روزنامه ای دو زبانه داشتند و چون زبان رسمی مردم هند، فارسی بود، در روزنامه های دو زبانه هندوستان، اطلاعیه هایی را که جنبه تجارتی داشت، اعلان می نامیدند. بدین ترتیب، این کلمه، قدمتی 240 ساله دارد.